regulamin

Regulamin

korzystania z usług promocyjnych

w serwisie na-mazurach.pl

1. DEFINICJE

1.1. na-mazurach.pl

1.1.1. serwis internetowy prowadzony przez firmę Biuro Doradztwa Gospodarczego ACME, zarejestrowaną w Polsce, z siedzibą w Toruniu przy ul. Letniej 19/7, wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Torunia pod numerem 25090. Ilekroć w niniejszym regulaminie mowa jest o na-mazurach.pl należy przez to rozumieć również Biuro Doradztwa Gospodarczego ACME.

1.2. Partner serwisu na-mazurach.pl

1.2.1. osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która po przejściu procedury rejestracyjnej posiada dostęp do usług oferowanych przez na-mazurach.pl.

1.3. Oferta

1.3.1. Na ofertę Partnera serwisu, publikowaną w na-mazurach.pl składają się:

- oferta / oferty czarteru jachtów (opis, warunki świadczenia usług)

- informacje nt. Partnera i usług przez niego świadczonych

1.3.2. Oferta opublikowana w serwisie na-mazurach.pl ma charakter otwarty - podawane przez Partnerów serwisu oferty i ceny są informacjami jawnymi, podawanymi do wiadomości publicznej na witrynie internetowej na-mazurach.pl przy przedmiocie, którego dotyczą.

1.3.3. Oferta opublikowana w serwisie na-mazurach.pl (zdjęcia, grafiki, teksty) nie może naruszać praw autorskich osób trzecich, co oznacza, że Partner serwisu nie będący ich autorem z prawem do ich publikacji, musi posiadać zgodę autora i prawo na ich opublikowanie w serwisie.

1.3.4. Publikując ofertę świadczenia usług lub sprzedaży towarów w serwisie na-mazurach.pl Partner serwisu potwierdza, iż jest uprawniony do dysponowania przedmiotem oferty lub (stosownie) przekazania tytułu własności do tych towarów lub usług każdemu, kto przyjmie daną ofertę.

1.3.5. Opublikowanie przez Partnera serwisu oferty w serwisie na-mazurach.pl stanowi w świetle Kodeksu Cywilnego wystosowanie przez Partnera serwisu oferty handlowej kierowanej do użytkowników serwisu na-mazurach.pl. Wyłączna odpowiedzialność z tytułu realizacji tej oferty spoczywa na Partnerze serwisu.

1.3.6. Odpowiedzialność za prawidłowe wywiązanie się ze złożonej oferty oraz ze wszelkie ewentualne szkody powstałe w związku z korzystaniem z usług Partnera serwisu spoczywa wyłącznie na tym Partnerze.

1.4. Sezon

1.4.1. Okres kończący się 31 paździenika danego roku, a rozpoczynający 1 listopada roku poprzedzającego.

2. REJESTRACJA

2.1. Rejestracja Partnera serwisu dokonywana jest po podaniu nazwy, adresu siedziby, adresu e-mail, numeru telefonu kontaktowego, nazwy pod którą użytkownik występuje w na-mazurach.pl, hasła i opcjonalnie innych danych zawartych w formularzu rejestracyjnym. 

2.2. Partner serwisu ma obowiązek aktualizować dane określone w artykule 2.1 niezwłocznie po każdej zmianie tych danych. Obowiązek aktualizacji danych nie dotyczy nazwy Partnera.

2.3. Zabrania się usuwania przez Partnera serwisu danych, o których mowa w punkcie 2.1, w trakcie korzystania z usług na-mazurach.pl

2.4. na-mazurach.pl może uzależnić świadczenie usług i korzystanie z serwisu przez Partnera serwisu od potwierdzenia danych określonych w art. 2.1. i 2.2., w szczególności przez przedstawienie stosownego dokumentu. 

2.5. Partner serwisu, w momencie rejestracji wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie informacji o swoich danych osobowych przez na-mazurach.pl, na warunkach określonych w dziale serwisu na-mazurach.pl: Nota prawna. Wszelkie dane osobowe umieszczone przez Użytkownika będą przetwarzane zgodnie Ustawą o Ochronie Danych Osobowych i prawem polskim. 

2.6. Partner serwisu ma możliwość dostępu i zmian swoich danych osobowych poprzez strony internetowe na-mazurach.pl. Partner serwisu może zażądać usunięcia swoich danych osobowych z bazy danych. Na-mazurach.pl może odmówić usunięcia danych osobowych w przypadkach uzasadnionych przepisami prawa. 

2.7. Zabrania się korzystania z kont innych Partnerów serwisu oraz odstępowania swojego konta innym osobom. 

3. PODATKI, CENY

3.1. Ceny towarów i usług oferowanych w ramach serwisu na-mazurach.pl są cenami brutto t.j. zawierają podatek od towarów i usług VAT (w przypadkach, gdzie jest on obowiązujący).

3.2. na-mazurach.pl wystawia faktury VAT na żądanie Użytkownika za korzystanie z płatnych usług serwisu.

4. OPŁATY

4.1. Usługi świadczone przez na-mazurach.pl są odpłatne. Szczegółowe zasady dotyczące opłat i prowizji obowiązujących w serwisie na-mazurach.pl w danym sezonie określone są w obowiązującej ofercie. Aktualnie obowiązująca oferta na świadczenie usług w serwisie na-mazurach.pl stanowi załącznik 1 do niniejszego Regulaminu.

5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ na-mazurach.pl

5.1. na-mazurach.pl nie ponosi odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo lub legalność towarów bądź usług oferowanych przez Partnerów serwisu, prawdziwość i rzetelność ich opisu, zdolność Partnerów serwisu do ich świadczenia lub sprzedaży. Na-mazurach.pl w miarę możliwości stara się weryfikować dane dotyczące towarów i usług i podejmować niezbędne działania w celu wyeliminowania nielegalnych lub niezgodnych z regulaminem działań.

5.2. na-mazurach.pl nie ponosi odpowiedzialności za zachowanie Partnerów serwisu.

5.3. na-mazurach.pl nie sprawdza wszystkich towarów ani usług oferowanych w ramach serwisu, ale zastrzega sobie prawo do usunięcia każdej oferty naruszającej postanowienia niniejszego Regulaminu bądź łamiącej obowiązujące przepisy prawa. Usunięte oferty nie mogą zostać przywrócone.

5.4. na-mazurach.pl ma prawo wprowadzania do ofert publikowanych przez Partnerów serwisu edytorskich poprawek. W takim wypadku na-mazurach.pl poinformuje Partnera serwisu o wprowadzonych zmianach.

5.5. Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie serwisu. W przypadku stwierdzenia przez na-mazurach.pl, że Partner serwisu dopuszcza się takich działań, na-mazurach.pl niezwłocznie zablokuje konto takiego Partnera serwisu. W takiej sytuacji na-mazurach.pl podejmie również wszelkie działania prawne związane z naprawieniem poniesionej szkody. Działanie Partnera serwisu polegające na próbie destabilizacji serwisu mogą być również uznane za przestępstwo w rozumieniu przepisów kodeksu karnego.

6. ZAWIESZENIE KONTA

6.1. na-mazurach.pl zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia konta Partnera serwisu, który łamie którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności:

6.1.1. używanie słów powszechnie uznawanych za obelżywe,

6.1.2. wadliwość lub niekompletność oferty wprowadzonej do serwisu,

6.1.3. nieuprawniona  reklama konkurencyjnych serwisów.

6.2. Osoba, której konto zostało zawieszone, nie może ponownie zarejestrować się bez uprzedniej zgody na-mazurach.pl

6.3. na-mazurach.pl zastrzega sobie prawo do zawieszenia konta Partnera serwisu, którego działania zostaną uznane za szkodliwe dla na-mazurach.pl

6.4. Po przywróceniu przez Partnera serwisu wskazanych niezgodności lub po zaniechaniu działań określonych w pkt. 6.3  konto zostanie przywrócone do stanu pierwotnej funkcjonalności.

6.5. Zawieszenie konta użytkownika w związku z sytuacjami opisanymi w niniejszym paragrafie nie upoważnia Partnera serwisu do roszczenia zwrotu wniesionych opłat lub ich części.

7. OPIS TOWARÓW I USŁUG

7.1. Towary lub usługi, które mają być objęte usługami na-mazurach.pl, muszą być dokładnie opisane. Osoba zgłaszająca jest odpowiedzialna za wszelkie błędy lub nieścisłości takiego opisu. Wszystkie informacje, które są umieszczane w opisie, muszą być kompletne, dokładne i nie mogą wprowadzać w błąd użytkowników serwisu na-mazurach.pl.

7.2. Opis towaru lub usługi może odnosić się wyłącznie do przedmiotu danej oferty.

7.3. Opublikowana oferta powinna być kompletna i nie powinna zawierać żadnych adresów stron WWW

7.4. Partner serwisu  jest odpowiedzialny za to, aby ani sprzedaż towarów lub świadczenie usług, ani stworzone przez niego opisy przedmiotów i usług, ani też inne czynności bądź informacje, związane z ofertą nie naruszały obowiązującego prawa.

7.5. Wprowadzając ofertę Partner serwisu nie może powodować zmiany ogólnego projektu stron serwisu na-mazurach.pl oraz przyjętego układu i formatu informacji i tekstów..

7.6. Wprowadzając ofertę Partner serwisu nie może powodować:

7.6.1. automatycznego przekierowywania na inną stronę (także w ramach serwisu na-mazurach.pl) w momencie wyświetlenia strony z opisem przedmiotu,

7.6.2. automatycznego otwierania nowych okien przeglądarki (tzw. pop-up), bez względu na ich zawartość,

7.6.3. automatycznego otwierania okien dialogowych (m.in. za pomocą metody alert, cofirm, prompt) w momencie wyświetlenia strony z opisem oferty lub przy próbie jej opuszczenia,

7.6.4. wczytywania i osadzania stron,

7.6.5. przemieszczania, blokowania, zakrywania lub dublowania stałych elementów strony z opisem

7.6.6. niebezpiecznego z punktu widzenia na-mazurach.pl odczytywania lub generowania plików cookie.

8. ROZWIĄZANIE UMOWY

8.1. Partner serwisu może w każdym czasie rozwiązać umowę z na-mazurach.pl, korzystając z określonej przez serwis procedury.

8.2. Umowa może zostać rozwiązana na podstawie decyzji serwisu na-mazurach.pl w przypadku:

8.2.1. bezskutecznego upływu terminu określonego w wezwaniach do zapłaty,

8.2.2. łamania przez Partnera serwisu postanowień Regulaminu,

8.2.3. działania na szkodę na-mazurach.pl lub jego Użytkowników,

9. SPORY

9.1. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez na-mazurach.pl na podstawie niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez Stały Sąd Polubowny przy Izbie Przemysłowo-Handlowej w Toruniu.

 

Copyright © 2005-2024 BDG ACME. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Kontakt | Mapa serwisu | Nota prawna | Regulamin | Oferta dla firm | Logowanie

Czartery jachtów na Mazurach. Szybki czarter jachtów Mazury .
Jachty i czartery jachtów Mazury.